вторник, 25 октября 2016 г.

Водзӧ нуӧда эстафета бедь!

Ме медводдзаысь гижи чолӧмалана кывъяс. Энӧ ёна стрӧга судитӧй))))))

Локтӧ Выль во. и буретш тайӧ гаж кежлас и гижи чолӧмалӧмсӧ
 
Шампанскӧй киын, пызан гӧгӧр гӧсьтъяс. 
И со нин бара кольӧм нӧшта ӧти во...
А менам юрын гартчӧны со мӧвпъяс.
Мый думыштӧма - ставыс сідзи ло!
Мед эськӧ югыд шонді быд лун петіс,
Мед вӧлі семья, мам-бать, керка, сьӧм.
Мед эськӧ быдӧн орччаыдлы отсӧг сетіс,
И вӧлі дзоньвидзаӧн быдӧнлӧн лы-сьӧм.
Мед пызан вылыд вӧлі озыр, няньӧн-солӧн!
И сӧстӧм лов вылад, и керка-карта дзонь. 
Выль воӧн, дона ёртъясӧй, Выль воӧн! 
Став Коми муса олысь, ныв да зон! 
________________________________
Век нюмъялӧн - мый кӧть эз ло)
Мед лоас шуда локтан ПЕТУК во!!!!!!!


А эстафета бедьсӧ ме сета Татьяна Хатанзейскаялы - tanyukЛЫчетверг, 20 октября 2016 г.

Некор жӧ нин эн бырӧдӧй ыджыд пач!


Ме ичӧт на. Куйла паччӧрын. Лыддя мудер руч йылысь мойд. Тані жӧ кургӧ кань. А пач трубаас зэв чорыда увгӧ бушков. А ме паччӧрын! Меным шоныд! И бушколыд – тшаква!


Татшӧм серпас мен зэв ясыда волӧ, кор думъяснад вола ичӧтдырӧ, дед-баб керкаӧ) 
Шоныд паччӧр сэрӧгын ме радейта сӧмын олышты, дырджык сэн он вермы – сэтшӧм жар  лоас. А со дедук сэн узьлӧ , а водзынджыксӧ и сылӧн на пӧрысь мам-батьыс. Лунӧн доналӧм из либӧ кирпич сетӧ ассьыс бурдӧдан шоныдсӧ кынталӧм ойзысь  лы-сьӧмыдлы. Асывнас чеччан пӧ выль мортӧн)))))

Но а лунтыр новлӧм ва кӧлуйтӧ бара жӧ пач бокад косьтан, а чулки-кепысьтӧ горсйас сюян. Асывнас ставыс дзим-дзурк кос да шоныд!

Водзынсӧ ыджыд пачнас и выналісны. Сійӧ шонтысьнас вӧлі и вердысьнас! Кыдз нӧ эськӧ пыр уджалігас да сы ыджда семьяяснас пӧсь сёянсӧ  сёйлісны да сы мында скӧтнас пусьылісны… Миян ӧд биару, ни электричество сэк эз вӧвлы.  А вӧлі кӧ, то мукӧд сиктъясӧдзыд сійӧ ӧнӧдз на эз во((((
Асывнас пуктан чугунъясӧ шыд, картупель, йӧла рок,  ва. 
А сэсся видз вылысь ли вӧрысь, тӧлын либӧ гожӧмын локтан….А ыджыд пач-матушкаыдлӧн ставыс дась, ставыс пӧсь да чӧскыд!

Но, а коді видліс ыджыд пачысь пӧсь сёянсӧ - некор нин кӧрсӧ сэсся оз вунӧд. Татшӧмыс некытӧн, некутшӧм супер-пупер современнӧй духовкаясын сэсся оз артмыны. Яя шыд, пӧсь кенясьӧм  йӧв, яйӧснича…А пӧжасыс – кывтӧ ньылыштан!

Ыджыд пачыд збыльвылас кӧ керкаыслӧн лолыс!!!!! Сы гӧгӧр ставыс гартчӧ.

И мен жаль, мый бӧръя кадас тайӧ чудоыс гежӧда нин паныдасьлӧ сиктса керкаясын. Весигтӧ нэмӧвӧйся керкаясысь бырӧдӧны – уна места пӧ босьтӧ..... ( А мыйта сетӧ зато))))) Выльясас сы ыджда пач пӧ ог жӧ лӧсьӧдӧ!

И оз лӧсьӧдны…..

А ме ог бырӧд. Менам дед-баб керка эм на.  А сэні Ыджыд пачыс, слабог, эм жӧ. Ӧні дедӧн вӧчлӧм зэв лӧсьыдик ыджыд пачыс абу нин. Но сы пыдди эм выль ыджыд пач. Зэв бура жӧ пажасьӧ, а со паччӧрыс абу нин сэтшӧм, горсъяс абуӧсь жӧ....
Вӧдитчам сійӧн тӧв и гожӧм. Мамук пӧжасьӧ.
И сэтшӧм лӧсьыд мен лолӧ, кор мама пӧжасьӧма! Ыджыд пачысь перъялӧма черинянь, картупеля шаньга, пирӧгъяс. Дукыс!!!!! Ёна жӧ нин чӧскыд!
Ставныд волӧй мед дорӧ гӧститны Кебраӧ! Ыджыд пачысь пӧжалӧм няньӧн верда дай сьӧд пывсянын пывсьӧда!!!!!четверг, 13 октября 2016 г.

Казаньӧ ветлӧм али кыдзи ме ёнджыка куті радейтны Сыктывкар.

Казаньӧ ветлӧм али кыдзи ме ёнджыка куті радейтны Сыктывкар.

Шуласны тай «всё познаётся в сравнении» ...Дзик збыль тадзи эм
Таво ми семьякӧд ветлім Казаньӧ. Мӧдысь нин мойвиис мен волыны тайӧ ыджыд, мича, зэв озыр да кузь историяа карас. Медводдзаысь ме волі татчӧ удж серти и буретш карыслы сюрс во тыригас. Ок и бура вӧлі дасьтысьӧмаӧсь! Карыс сэки вӧлі быттьӧкӧ ӧти зэв ыджыд, дзоридзьяса сцена. Быдлаын сьылісны, йӧктісны,фейерверкасисны. Гостиницаяс вӧлі тырӧмаӧсь и та вӧсна ми олім караб вылын, каютаясын. Зэв жӧ лӧсьыд сэн вӧлі. Гӧститны да чолӧмавны карсӧ волісны нималана сьылысьяс не сӧмын Россияын тӧдсаяс, а мир пасьталаын радейтана – Хворостовский, Скорпионс,... Стрижъяс да Витязьяс лэбалісны нэмӧвӧйся Кремль стенъяс дзик весьтӧдыс...И дерт жӧ Президент Путин воліс чолӧмавны карсӧ. Карыс миллионнӧй, затратаясыс сэки нин 2005 воас вӧліны миллиарднӧйӧсь. Но и козинъяс Казаньлы козьналісны тшӧтш буръясӧс. Чӧлӧй уличьяс выльясӧс восьталісны. Москва – козьналіс-дзоньталіс Московскӧй улича. Вежа Петыр кар – Ленинградскӧй улича. Сэки жо восьтісны метро. Паськыда гуляйтісны...Кыдзи артмис, мый Казань лоис Москваысь ёна версттьӧджык – тайӧ тшӧтш зэв детективнӧй история, но та йылысь позяс, кодкӧ кӧ кӧсъяс, торйӧн тӧдмавны-варовитыштны...Кужӧны татараясыд и гажӧдчыны и асланьыс тайӧс бергӧдны да нӧшта и нажӧвитчыштны....Сэки нин карыс менӧ чуймӧдіс....

Тайӧысьсӧ Казаньыд нӧшта на мичаммӧма, паськалӧма. Выль кварталъяс, аквапаркъяс, челядьлы шойччанінъяс, выль ӧнія кадлы лӧсялана посъяс, автобанъяс....
Овмӧдчим тӧдсаясын. Ас садъя ыджыд керкаын.

Ывлаас быд лун вӧліс 35-40 градус жар, а кирпич керкаад зэв лӧсьыда ыркыд. И мӧвпыштлім ветлыны купайччыны — неуна полькӧдчыштны ваас. И со медводдза мытшӧдыд воис — купайччыны пӧ карас ветлыны некытчӧ. Став пляжыс платнӧй, эм нӧшта бассейна ӧти плошадка, но морт вылас пырӧмыс тшӧтш 800 чӧлкӧвӧя, ми нёльӧн и уявны ваын 3 да джын сюрсыь эз жӧ вӧв окота, торйӧн нин тӧрыт на быттьӧкӧ и ветлім аквапаркӧ. Сэсся аддзанныд кӧ пӧ мынтысьтӧмин, висьталӧ кӧзяйкаыд, ог тӧд лӧсялӧ-ӧ нормаяслы ваыс, сы вӧсна мый татчӧс юыс пӧ важӧн нин дзоридзалӧ....Но эм пӧ кар саяс Раифскӧй манастыр, сэн вежаинас куим вичко, позяс ключсьыс ва босьтны и тыяс эмӧсь. А миян карын уналаын позьӧ купайччыны, карса пляжыс и дон мынтытӧм на жӧ!
Но манастырланьыд и мӧдӧдчим. 


Картаті видзӧдлім абу и ылын, быттьӧкӧ миян Эжваӧдз мунны. Но Казаньсьыс ми петім час чӧж! Бара на бур кывъясӧн ассьыным ичӧтик карӧс гарыштім. Миян ӧд мый — кытчӧ кӧсъян карас, быдлаӧ подӧн либӧ автобусӧн пӧлчасаӧн и воӧдчан.
Бура ветлім вичкоад — ловтӧ пальӧдана зэв бур ӧбраз дорын мойвиис сулыштны. Но купайччим и. Но ваыс тыас дзоридзалӧ жӧ....

Машина сувтланiныс кар саяд платнӧй жӧ...Кыдзи и кар кодяс быдлаын....А миян дона Сыктывкарын машинатӧ позьӧ кольны пӧшти быдлаын.

Керка кӧзяйкаыс, код дорын ми сувтім, ачыс Татарстансьыс, но нэмсӧ олӧма Сыктывкарын да пӧрысьӧ-нэмӧ бӧр вуджӧма чужан муас...Но кыскӧ пӧ сьӧлӧмӧс Коми муас, сьӧлӧмшӧр Сыктывкарӧ. Кӧн ставыс и ставныс тӧдсаӧсь, кӧн пӧ ме гуляйта кар шӧртіыс, верда гулюясӧс, восьлала нывъёртъяскӧд карса паркъясӧд, кӧні ставыс дона да муса.
А танi пӧ мед гуляйтыштны картіыс, колӧ часӧн-джынйӧн некымын автобусӧн да трамвайӧн воӧдчыны кар шӧрӧдзыс. Некод тан сылы абу тӧдса, да мунны ёнасӧ олӧма мортыдлы некытчӧ. А ас керкаясын олысьяс-суседъяс оз ёнасӧ гӧстиасьны да варовитны ӧта-мӧдыскӧд, ставныслӧн кык метра судта заборъяс быдлаын....

Ветлiм ыджыд вузасян шӧринъясӧ, катайччим мича паськыд Казаньса уличьясӧд, видзӧдім сэтчӧс «Рубинлысь» перымса командакӧд ворсӧм, нуръясим чӧскыда уютнӧй кафеясын и воим Сыктывкарӧ.
Ставыс жӧ эм миян ичӧтик карын! Оланінным миян зэв турунвиж гожӧмнас. Стоянкаяс, купайччанінъяс, слабог, миян дон мынтытӧм на ставыс. ...и ас йӧз, ёртъяс, ас кыв)))))) Сэтшӧм жӧ нин лӧсьыд сьӧлӧмыдлы....

А ыджыд мича мӧд карӧ позяс ветлыны, мед сӧмын вӧлі век, кытчӧ воны!


понедельник, 21 декабря 2015 г.

А мый тіян челядьыд вӧчӧны Ӧтуввезйын?)))


Верӧс сайӧ мошенник сайӧ.

Неважӧн социальнӧй сеть пыр меным гижис кутшӧмкӧ мужичӧй. Вот тэ пӧ мен кажитчин, вай тэкӧд ёртасьны соц сетьяс пыр. Ас йывсьыс гижӧма. ( Гижа рочӧн, мед кольны гижӧмасӧ сідз, кыдз вӧлі. Вӧдитчӧма мужичӧйыд Ӧтуввезса автоматическӧй переводчикӧн)  «Давайте знакомить. Я военный, не любить террор. Работаю в Ираке. Я люблю красивый женщин, кушать фрукты и пить вино. Мой рос 186 см. Моё тело среднего размера.» Ме гижа сылы, меся ме верӧс сайын и между прочим, ассьым верӧсӧс радейта. А оз-ӧ ков тэныд, мича военнӧй,  сьӧмтор мӧдӧдыштны кутшӧмкӧ ранение бӧрын лечитчӧм вылӧ?  США-са военнӧйыд быттьӧ эз и вӧвлы.
И со мый йылысь ме думыштчи. Став0н на ми помнитам, кыдз неважӧн Кулӧмдін районса ӧти сиктса велӧдысь мӧдӧдӧма татшӧм кодь жӧ том, мича, дзормыны нин заводит0м военнӧйлы миллионысь унджык чӧлкӧвӧй лечитчӧм  вылӧ. Мелі, сьӧлӧмлы колана кывъясыд йиджӧмаӧсь аньыдлы сьӧлӧмас, нӧшта  ӧд аск0дыс да ань фотоясысь вӧчӧм видеклип на мӧдӧдлӧма. Дерт сэсся  сылӧма коми аньыд!  А ӧд бур сьӧлӧма коми мортыд весиг ньӧтчыдысь тӧд вылас абу босьтлӧма, мый татшӧмторъясӧн позьӧ пӧръясьны. Абу сэтшӧм коми мортыд, да чайтӧ, мый мукӧдыс абу сэтшӧмӧсь. А со тай. Сьӧлӧм косьтысьыд мошенникӧн вӧлӧма!

Чайта, татшӧм сяма письмӧясыс ӧтчыдысь да и волісны быдӧныл – эз кӧ ылі муясса военнӧйсянь, кутшӧмкӧ да зонсянь  ли мужичӧйсянь быть. А тӧданныд-ӧ т1, кодъяскӧд переписывайтчӧны тіян челядьныд? А гашкӧ, найӧс сетьяс пыр пӧръявны жӧ вермасны да…..ӧні зэв уна вербовщикыс нӧшта эм. Тайӧс век колӧ  кутны тӧд вылын да ас кадӧ висьтавны татшӧмторъяс йывсьыс йылӧмыдлы….

А татшӧм мошенникыс лунтыр пукалӧ монитор сайын да сюрсъясӧн мӧдӧдалӧ «радейтӧм йылысь» мича письмӧяс  аньяслы. Статистика серти – лоас кӧ  «Иракын служитысь мича военӧйлы»  татшӧм письмӧ вылӧ кӧть ӧти вочакыв, пӧръясьысьясыд ыджыда нажӧвитчасны нин.
А кымын татшӧм небыд сь0л0ма ань  Ӧтуввезса паськыд эрдъясын. Кодъяслы сӧмын и колӧ некымын мелі кыв, мича видеоклип, да «тело среднего размера».


понедельник, 7 декабря 2015 г.

Женя, Таня да открыткаяс.

Женя, Таня да открыткаяс.

Локтӧ Выль во! Ичӧтдырсянь на ми радейтам тайӧ гажсӧ. Выльвося коз, мандаринъяс, козинъяс, уна-уна юмовтор да, дерт жӧ, рӧдвуж да ёртъяссянь открыткаяс. Кутшӧм лӧсьыд вӧлі босьтны киад мичаа серпасал0м Кӧдзыд Пӧльясӧс, лымбабаясӧс, вӧрса мусаник пемӧсъясӧс. Ӧні татшӧмъясыс абуӧсь…Ӧд унджыкӧн миян пиысь мӧмдӧдадам ёрта-ёртлы виртуальнӧй, компьтерса открыткаяс….


Евгения Лобанова да Татьяна Хатанзейская, том коми войтырлӧн «Ми» котырӧ пырысьяс думыштісны, мый позяс важ моз чуймӧдавны ёртъясӧс мича,  збыль, киад кутыштны позяна серпасъясӧн. Думыштісны да и вӧчисны. Коми открыткаяс. Весиг мӧдар бокас адрес да мӧдӧдысь строкаяс тшӧтш жӧ гижӧма комиӧн «кытчӧ», «кодлы», «кытысь да кодсянь» «марка лясканін». Вӧчисны сӧмын нёль пӧлӧс открытка, кыдз шуласны «на пробу».  Быд карточкалӧн коми ним: «Выль воӧн!», «Шонтысьӧй муслунӧн», «Радейта» тшай», «Коми акань». Кыдз нӧ оз ло любӧ, воас кӧ кодлыкӧ татшӧм карточка!Открыткаяс дзик аслыспӧлӧсӧсь, ӧд нёльнан фото вылас серпасыс вӧчӧма «ас киӧн». Женя да сылӧн мамукыс Любовь Васильевна ӧблезянаяссӧ, ошпияссӧ, аканьсӧ да чашка вылӧ кышӧд кыисны ас киӧн. Сідзкӧн, открыткаясыс и збыль артмисны эксклюзивнӧйяс.
Вӧчны коми открыткаяс – татшӧм мӧвпыс лоис важӧн нин, висьталӧ Евгения. Во вит сайын аслас нывъёрт Юлия Королевакӧд найӧ босьтчылісны нин уджас, но сэкиысьсӧ мыйлакӧ эз артмы. Тайӧысьсӧ Татьянакӧд, коді  гожӧмнас на пырӧдчис посткроссингӧ (кор позьӧ гижны открыткаяс мукӧд каръясын олысь тэныд тӧдтӧм йӧзлы, та пудысь тэд тшӧтш воӧны открыткаяс) ставыс артмис. Нывъяс шуӧны, мый быд гаж кежлӧ кутасны вӧчны выль пӧлӧс открыткаяс. Ӧнi cтав тиражыс (150 открытка) пӧшти ставнас нин разалic, но нажӧвитчыны та вылын нывъяс оз кӧсйыны. Медыджыд могыс том нывъяслӧн – йӧзыслы радлун вайны. Ӧд кутшӧма шонавлас сьӧлӧмыд, кор кутан киад тэныд сиӧм мелi кывъяса муса коми ошпияна либӧ сарапана ӧблезьянаяса серпасъяс!


четверг, 12 ноября 2015 г.

А кӧн нӧ биаруыс?....

А кӧн нӧ биаруыс?....

Неважӧн миян республикаӧ ӧти бӧрся мӧд волісны ыджыдсьыс-ыджыд компанияясӧн веськӧдлысьяс. Сэки лои тӧдса, мый миян регион зэв ыджыд дӧлга биару сетан компаниялы.
Некымын лун бӧрысь отчитайтчисны – со пӧ республика уджйӧзсӧ мынтіс.

А менам чужис татшӧм юалӧм – мыйысь нӧ ми налы дӧлгаӧсь?... Миянлысь став мусӧ и васӧ перйӧны –нажӧвитчӧны, а биару ни цивилизация йылысь сиктсаяс, шуам, эз на и кывлыны. Ог нин шу вӧдитчӧм йылысь…. Сэтшӧмыс, тыдалӧ, миян мам-бать нэм вылӧ оз нин сюрлы…. Став пӧль-пӧчыс рыт и асыв ас сьӧм вылӧ ньӧбӧм пескӧн ломтӧ пач – колӧ ӧд кыдзкӧ шонтысьны.. А кӧн нӧ биаруыс сиктса керкаясас, кодысь ми бытьӧкӧ дӧлгаӧсь?.....

четверг, 26 февраля 2015 г.

Трубаяс вылын олӧм.

Трубаяс вылын олӧм.


Удж вылӧ асъя туйыс менам мунӧ ӧти теплоцентраль пӧлӧн. И сы вылын век пукалӧны либӧ узьӧны йӧз. Бомжъяс вобшем. Арнас тані вӧліны вель унаӧн. Ӧти и с1йӧ жӧ йӧзыс. На пӧвстын весиг ань. Удж вылӧ мунан кадас корсюрӧ трубаяс вылын дӧввидзӧны мылькодьяс – тайӧ горттӧм йӧзыд шебрасъяс улын куткыртчӧмӧн нистӧны-узьӧны. Корсюрӧ куима-нёль мужичӧй ёся больгӧны политика да олӧм йылысь, мыйкӧ гораа матькӧны да кылӧдӧны ассьыныс артмытӧм ӧбичасӧ сотысь курыдторйӧн. Ӧти асылӧ ёнакодь кӧдздӧд1с. Мунігмоз видзӧда – бомжъясыд эшкынъяссӧ перина вылӧ вежӧмаӧсь. К0зяйственн0й0сь. Матрасъяс улын шойччӧны. А некымынӧн аддзӧмаӧсь орчча помойкаын выль шоныдджык кӧлуй да ошйысьӧны ӧта-мӧд водзас, кодлӧн паськӧмыс мичаджык. Олӧм олӧны. Налӧн сэтшӧм жӧ радлунъяс да шогъяс. Лэччысян туйыс быдӧнлӧн вӧлі разнӧй. А ме вот мӧвпала – мыйла тадзи артмӧ? Коді мыжа налӧн татшӧм олӧмын? Ӧд татшӧм олӧм йылысь найӧ некод эз мӧвпавлыны. Ставныслӧн коркӧ вӧл1 керка и радейтана йӧз.  Ӧд найӧ ставныс коркӧ вӧліны ичӧтӧсь, ставнысӧ радейтл1сны мам-батьыс. А гашкӧ, эз да?